• Akce Evropa

  Women麓s Network on Foreign and European Policy

  Zastoupen鉚 Friedrich-Ebert-Stiftung v 膶esk茅 republice (FES) ve spolupr謾ci s Asociac鉚 pro mezin謾rodn鉚 ot謾zky (AMO) uspo艡adali v p謾tek 5. 艡鉚jna 2018...

  v鉚ce
 • Akce Evropa

  Women麓s Network on Foreign and European Policy

  Die Vertretung der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Tschechischen Republik veranstaltete zusammen mit der Association for International Affairs (AMO)...

  v鉚ce
 • Publikace Pr謾ce & Odbory

  Pro膷 n臎me膷t鉚 odbor謾艡i vol鉚 krajn鉚 pravici a jak tomu zabr謾nit?

  Z謾艡ijov茅 vyd謾n鉚 na擰鉚 rubriky v odbor謾艡sk茅m m臎s鉚膷n鉚ku Sondy informuje o nov茅m sociologick茅 studii podpory pro nacionalistick茅 autorit謾艡stv鉚 v n臎meck媒ch...

  v鉚ce
 • Akce Pos鉚len鉚 ob膷ansk茅 spole膷nosti

  Modern鉚 m臎sto

  Ve st艡edu 26. z謾艡鉚 se konala konference ke koncepc鉚m pra啪sk茅 komun謾ln鉚 politiky. Diskutovalo se nap艡鉚klad o dopravn鉚 膷i bytov茅 politice, se zam臎艡en鉚m...

  v鉚ce
 • Akce Evropa

  Czech Foreign Policy

  Ve dnech 19.9. a 20.9.2018 se ve spolupr謾ci s 脷stavem mezin謾rodn鉚ch vztah暖 a Ministerstvem zahrani膷n鉚ch v臎c鉚 膶R uskute膷nilo 10. mezin謾rodn鉚 symposium...

  v鉚ce
 • Publikace Pr謾ce & Odbory

  Jak n謾m odbory pomohou v m臎n鉚c鉚m se sv臎t臎 pr謾ce

  V na擰鉚 rubrice odbor謾艡sk茅ho m臎s鉚膷n鉚ku Sondy jsme v srpnu vydali shrnut鉚 膷ervnov茅 bruselsk茅 konference European Trade Union Institute - ETUI a Evropsk茅...

  v鉚ce
 • Akce Pr謾ce & Odbory

  Odborov謾 akademie

  V p暖lce z謾艡鉚 se v Praze uskute膷nilo posledn鉚 setk謾n鉚 leto擰n鉚ho b臎hu Odborov茅 akademie, kterou po艡謾d謾me ve spolupr謾ci s 膶eskomoravskou konfederac鉚...

  v鉚ce
 • Akce Pos鉚len鉚 ob膷ansk茅 spole膷nosti

  Jak茅 je opustit neonacistickou sc茅nu?

  V r謾mci tematick茅 艡ady Lidov謾 擰kola migrace se v pond臎l鉚 10. z謾艡鉚 uskute膷nila diskuze s Christianem Ernstem Wei脽gerberem, kter媒 v minulosti vystoupil...

  v鉚ce

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastoupen鉚 v 膶esk茅 republice

Zborovsk謾 716/27
150 00 Praha 5

+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091

fes(at)fesprag.cz

 

 

Kancel謾艡 Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze byla otev艡ena v roce 1990.

C鉚lem na擰鉚 膷innosti v 膶esk茅 republice je: podpora demokracie, pr謾vn鉚ho st謾tu, rozvoje aktivn鉚 ob膷ansk茅 spole膷nosti a p艡isp鉚vat k utv謾艡en鉚 soci謾ln臎 spravedliv茅 spole膷nosti. Zasazujeme se o evropskou my擰lenku a podporujeme bilater謾ln鉚 dialog s N臎meckem, jako啪 i region謾ln鉚 a glob謾ln鉚 spolupr謾ci.

v鉚ce

Evropa

Evropa

膶esk謾 republika zauj鉚m謾 v r謾mci evropsk茅ho diskurzu sp鉚擰e pasivn鉚 roli. Hlavn鉚m c鉚lem na擰鉚 膷innosti je proto zapojit do debaty o aktu謾ln鉚ch v媒zv謾ch a dal擰鉚m sm臎艡ov謾n鉚 evropsk茅 integrace 膷esk茅 p艡edstavitele a p艡edstavitelky politiky, st謾tn鉚 spr謾vy, v臎dy a ob膷ansk茅 spole膷nosti. Na擰imi t茅maty jsou hospod謾艡sk謾, soci謾ln鉚 a energetick謾 politika, stejn臎 tak jako spole膷n謾 evropsk謾 zahrani膷n鉚 a bezpe膷nostn鉚 politika. Rovn臎啪 podporujeme diskuzi o budouc鉚 roli 膶esk茅 republiky v EU, kter謾 je po rozhodnut鉚 o Brexitu obzvl謾擰t臎 pot艡ebn謾. Zvl謾擰tn鉚 pozornost krom臎 toho v臎nujeme 膷esko-n臎meck茅mu dialogu a dialogu zem鉚 Visegr謾dsk茅 skupiny. v鉚ce

Pr謾ce & Odbory

Pr謾ce & Odbory

V媒zvy, p艡ed kter媒mi v 膶esk茅 republice stoj鉚 sv臎t pr謾ce a odbory, jsou z膷謾sti stejn茅 jako jinde v Evrop臎 鈥?postupuj鉚c鉚 prekarizace pr謾ce, zm臎ny na trhu pr謾ce a v pracovn鉚ch podm鉚nk謾ch v d暖sledku digitalizace, p艡echodu na udr啪iteln媒 zp暖sob hospoda艡en鉚 a demografick媒ch zm臎n i p艡etrv謾vaj鉚c鉚 znev媒hodn臎n鉚 啪en na trhu pr謾ce. Na druh茅 stran臎 je pohled postkomunistick媒ch spole膷nost鉚 na roli pr謾ce v 啪ivot臎 jedince i ve fungov謾n鉚 spole膷nosti a na roli odbor暖 p艡i utv謾艡en鉚 sv臎ta pr謾ce specifick媒. Podporujeme diskuzi o t臎chto aktu謾ln鉚ch ot謾zk謾ch a spolupracujeme s odbory na tom, aby se staly siln媒m a spole膷ensky uzn謾van媒m akt茅rem. v鉚ce

Pos鉚len鉚 ob膷ansk茅 spole膷nosti

Pos鉚len鉚 ob膷ansk茅 spole膷nosti

Siln謾 ob膷ansk謾 spole膷nost, jasn臎 vysloven茅 z謾jmy prost艡ednictv鉚m spolk暖 a sdru啪en鉚 a konstruktivn鉚 debata tvo艡鉚 d暖le啪it媒 z謾klad stabiln鉚 a siln茅 demokracie. Takto to v擰ak m暖啪e fungovat jen v tom p艡鉚pad臎, 啪e akt茅艡i a akt茅rky ob膷ansk茅 spole膷nosti budou moci participovat na politick媒ch debat謾ch. V t茅to souvislosti plat鉚, 啪e ve艡ejn謾 diskuse je podporov謾na, pop艡. roz擰i艡ov謾na, progresivn鉚mi p艡鉚stupy a perspektivami. My proto podporujeme spolupr謾ci s r暖zn媒mi organizacemi celospole膷ensk茅ho diskurzu a velmi siln臎 akcentujeme tematick茅 n臎mecko-膷esk茅 pop艡. celoevropsk茅 propojen鉚. v鉚ce

Soci謾ln鉚 demokracie

Soci謾ln鉚 demokracie

Pro rozvoj 膶esk茅 republiky sm臎rem k Soci謾ln鉚 demokracii jsou d暖le啪it茅 p艡edev擰鉚m t艡i oblasti: Zaprv茅 je d暖le啪it媒 pohled do d臎jin soci謾ln臎-demokratick茅ho hnut鉚 k porozum臎n鉚 aktu謾ln鉚m souvislostem. Krom臎 toho je t艡eba vyvinout progresivn鉚 politick茅 odpov臎di na r暖znorod茅 v媒zvy sou膷asnosti. A kone膷n臎 je t艡eba akt茅r暖 a akt茅rek, kte艡鉚 a kter茅 by mohli p暖sobit jako multiplik謾to艡i a multiplik謾torky a zasadili se o implementaci takov茅 politiky. V擰em t臎mto t艡em oblastem se s na擰imi projekty v臎nujeme a podporujeme n謾rodn鉚 i region謾ln鉚 dialog v tomto sm臎ru. v鉚ce

Women麓s Network on Foreign and European Policy

Zastoupen鉚 Friedrich-Ebert-Stiftung v 膶esk茅 republice (FES) ve spolupr謾ci s Asociac鉚 pro mezin謾rodn鉚 ot謾zky (AMO) uspo艡adali v p謾tek 5. 艡鉚jna 2018...

v鉚ce

Women麓s Network on Foreign and European Policy

Die Vertretung der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Tschechischen Republik veranstaltete zusammen mit der Association for International Affairs (AMO)...

v鉚ce

Modern鉚 m臎sto

Ve st艡edu 26. z謾艡鉚 se konala konference ke koncepc鉚m pra啪sk茅 komun謾ln鉚 politiky. Diskutovalo se nap艡鉚klad o dopravn鉚 膷i bytov茅 politice, se zam臎艡en鉚m...

v鉚ce

Pro膷 n臎me膷t鉚 odbor謾艡i vol鉚 krajn鉚 pravici a jak tomu zabr謾nit?

Z謾艡ijov茅 vyd謾n鉚 na擰鉚 rubriky v odbor謾艡sk茅m m臎s鉚膷n鉚ku Sondy informuje o nov茅m sociologick茅 studii podpory pro nacionalistick茅 autorit謾艡stv鉚 v n臎meck媒ch...

v鉚ce

Jak n謾m odbory pomohou v m臎n鉚c鉚m se sv臎t臎 pr謾ce

V na擰鉚 rubrice odbor謾艡sk茅ho m臎s鉚膷n鉚ku Sondy jsme v srpnu vydali shrnut鉚 膷ervnov茅 bruselsk茅 konference European Trade Union Institute - ETUI a Evropsk茅...

v鉚ce

Je (v媒d臎le膷nou) prac鉚 膷lov臎k 啪iv?

Na擰e rubrika se v 膷ervencov茅m vyd謾n鉚 odbor謾艡sk媒ch Sond v臎nuje st謾le intenzivn臎ji diskutovan茅mu t茅matu nepodm鉚n臎n茅ho z謾kladn鉚ho p艡鉚jmu: "Debata o...

v鉚ce

Upozor艌ujeme

 • Upozor艌ujeme Wir weisen hin

  The 2017 Annual Reviews of Labour Relations and Social Dialogue for by 19 countries in Central Eastern Europe and Southeast Europe are online in new makeup!

  The 鈥淎nnual Reviews of Labour Relations and Social Dialogue鈥?provide a yearly analysis of notable developments in the wider field of labour relations...

  v鉚ce
 • Upozor艌ujeme

  Trade Unions in Transformation. "An End to Cheap Labour" 鈥?How a Public Campaign May Become the Turning Point for Czech Unions鈥?Strength

  V listopadu vy擰la v r謾mci na擰eho glob謾ln鉚ho odborov茅ho programu studie v媒zkumn鉚k暖 Martina Myanta a Jana Drahokoupila z European Trade Union Institute.

  v鉚ce
 • Upozor艌ujeme

  Evropa a soci謾ln鉚 demokracie

  FES v Bonnu vydala knihu "Evropa a soci謾ln鉚 demokracie" v r謾mci publika膷n鉚 艡ady 膶鉚tanka soci謾ln鉚 demokracie.

  v鉚ce
 • Upozor艌ujeme

  Co dr啪鉚 Evropu pohromad臎? EU po brexitu

  Reprezentativn鉚 studie Friedrich-Ebert-Stiftung z osmi zem鉚 

  v鉚ce
 • Upozor艌ujeme

  Listen to Us, Too! Flight, Migration, and Integration from the Perspective of NGOs in the Visegrad Region

  Studie kancel謾艡e FES v Bratislav臎

  v鉚ce

V鉚ce vide鉚 shl茅dnete na na擰em kan謾le

You-Tube

FES v 膶esku na Facebooku

FES v 膶esku na Facebooku

v鉚ce

FES CONNECT

FES CONNECT

v鉚ce

I believe in work, hard work, and long hours of work. Men do not breakdown from overwork, but from worry and dissipation - Charles Evans Hughes, Chief Justice of the U.S.